Dân chủ trực tiếp là gì? – FIFA ONLINE 4

Dân chủ là một hệ thống chính trị do nhân dân kiểm soát. Nhà nước đại diện cho nhân dân quản lý mọi hoạt động của đất nước. Dân chủ có hai hình thức: dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện. Mời bạn đọc đang thắc mắc về hình thức dân chủ trực tiếp hãy cùng tìm hiểu qua bài viết của chúng tôi.

IWIN CLUB
Tặng 10% nạp lần đầu

Tặng 50k

Tặng CODE Tân Thủ

789 CLUB
Tặng 10% nạp lần đầu

Tặng 50k

Tặng CODE Tân Thủ

B52 CLUB
Tặng 10% nạp lần đầu

Tặng 50k

Tặng CODE Tân Thủ

1. Dân chủ trực tiếp là gì?

Dân chủ là một hệ thống chính trị đã có từ thời cổ đại ngay cả trước khi hình thành nhà nước. Khái niệm dân chủ sơ khai được hiểu là quyền làm chủ của nhân dân đối với lãnh thổ mình sinh sống, xuất phát từ nhu cầu trong xã hội, nhân dân thành lập Nhà nước, trao cho Nhà nước quyền đại diện chủ sở hữu. con người để quản lý xã hội.

Dân chủ trực tiếp được hiểu là sự thể hiện ý chí của công dân đối với các vấn đề của đất nước mà không cần thông qua bất cứ một tổ chức nào. Các hình thức của dân chủ trực tiếp ở nước ta:  bầu cử, ứng cử Quốc hội, trong các cuộc trưng cầu dân ý….

68 Game Bài
Tặng 10% nạp lần đầu

Tặng 50k

Tặng CODE Tân Thủ

2. Thế nào là dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện?

Tùy thuộc vào hoàn cảnh, mục đích của các sự kiện của đất nước cần xin ý kiến của người dân, đề cao tính dân chủ. Phương thức dân chủ trực tiếp hay dân chủ đại diện sẽ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét và lựa chọn cho phù hợp.

Đối với hình thức dân chủ trực tiếp

Nhân dân sẽ có toàn quyền và trực tiếp đối với các vấn đề trong xã hội khi Nhà nước tổ chức hiệp thương. Mọi công dân có quyền tự do ý chí, tự do dân chủ, quyền tiếp cận thông tin và bày tỏ quan điểm của mình về các vấn đề chính trị, xã hội.

Đối với hình thức dân chủ đại diện

Người dân được tham gia ý kiến thông qua cơ quan, tổ chức vì không phải sự kiện nào cũng đủ điều kiện và năng lực để tổ chức lấy ý kiến từng người dân. Do đó, sẽ có một tổ chức đại diện cho nhân dân để nói lên quan điểm chung của tổ chức đó.

Các hình thức dân chủ trực tiếp và gián tiếp đều đóng vai trò không thể thiếu trong quản lý, điều hành và thực hiện quyền lực của nhân dân.

3. Quy định về dân chủ trong Hiến pháp

Dân chủ được quy định trong Hiến pháp 2013 trong trách nhiệm của Nhà nước và trong quyền con người, quyền công dân như sau:

Điều 3:

Nhà nước bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người, quyền công dân; thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, mọi người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện.

Nhà nước có trách nhiệm trong việc bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong đó có quyền tự do dân chủ của người dân. Tại các Điều 27, 28, 29, 30 Hiến pháp 2013 quy định cụ thể các quyền dân chủ của người dân được pháp luật tôn trọng và bảo vệ.

Điều 27.

Công dân đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân. Việc thực hiện các quyền này do luật định.

Điều 28.

1. Công dân có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận và kiến nghị với cơ quan nhà nước về các vấn đề của cơ sở, địa phương và cả nước.

2. Nhà nước tạo điều kiện để công dân tham gia quản lý nhà nước và xã hội; công khai, minh bạch trong việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của công dân.

Điều 29.

Công dân đủ mười tám tuổi trở lên có quyền biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân.

Điều 30.

1. Mọi người có quyền khiếu nại, tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền phải tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Người bị thiệt hại có quyền được bồi thường về vật chất, tinh thần và phục hồi danh dự theo quy định của pháp luật.

3. Nghiêm cấm việc trả thù người khiếu nại, tố cáo hoặc lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để vu khống, vu cáo làm hại người khác.

4. Ví dụ dân chủ trực tiếp

Một ví dụ điển hình, phổ biến nhất thể hiện đầy đủ quyền dân chủ của nhân dân đối với đất nước như sau:

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Công dân từ 18 tuổi trở lên có quyền tham gia bầu cử không phân biệt giới tính, vùng miền. Các cơ quan hành chính từ địa phương đến trung ương tạo mọi điều kiện để người dân tiếp cận thông tin về cuộc bầu cử, phát phiếu và bầu cử trực tiếp.

Nhà nước tạo mọi điều kiện để công dân tham gia quản lý Nhà nước và xã hội, công khai, minh bạch trong việc tiếp nhận, trả lời ý kiến, kiến ​​nghị của công dân nhằm phát huy tối đa quyền dân chủ. người dân.

Trên đây, chúng tôi đã trả lời câu hỏi Dân chủ trực tiếp là gì? Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, tùy theo tình hình thực tế, có căn cứ pháp lý khác nên sẽ có sự khác biệt với nội dung đã giới thiệu ở trên.

Trả lời